Undgå sygdomme hos kører ved daglig vejning

Daglig vejning kan give væsentlige informationer om koens sundhedstilstand, og vægttab – selv over kort tid- kan være en tidlig indikation af begyndende sygdom hos koen. Tidligt behandlingsforløb kan bidrage til sygdomsforebyggelse og er til stor gevinst for mælkeproducenten, idet koen ikke skal tages ud af produktionen. Jo tidligere sygdom opdages desdo bedre, idet et behandlingforløb kan påbegyndes

Tolkning af kovægtregistreringer

Med ny model er vi kommet et skridt nærmere tolkning og anvendelse af de automatisk registrerede kovægte i malkerobotter og overgangsvægte.

Videnscentret for Landbrug har lavet en undersøgelse, der sætter lys på forbindelsen imellem vægtcyklus med malkecyklus, og i sidste ende til tidlig behandlig af sygdom.

Regelmæssig og hyppig vejning af malkekvæg kan vise kortvarig ændringer i vægt. Vægttab resulterer ofte i lavere mælkeproduktion. Men endnu vigtigere, så kan vægttab kan være en indikation af at koen har begyndende sygdomstilstand.

Robotstalde og traditionelle malkestalde

Selvom der i malke robotter vejes køer, er der på grund af den meget vekslende malkecyklus stor usikkerhed om validiteten af data, når de skal bruges til at undersøge foderoptagelse igennem laktationsperioden, idet køerne ikke malkes på en faste tider i døgnet.

I traditionelle malkestalde, hvor der er en fast døgncyklus, formodes det at vejning vil kunne give bedre oplysninger om koens vægtkurve igennem laktationen, og dermed være med til at indikere foderoptagelse, huld og almene tilstand. Sammenholdes disse data med hvilke behandlinger og fodertilskud den enkelte ko får, vil disse oplysninger blive et afgørende værktøj i foderoptimering og dermed en mulig forøgelse af koens mælkeproduktion.

Samtidigt vil det være interessant at se, om der findes en relation imellem vægttab og sygdom, således at daglige vejninger kan bruges til sygdomsudpegning på et tidligt stadie.

Skriv et svar